Kapituła konkursu

Kapituła konkursu

AKlimczak
Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak

Prof. dr hab. Aleksandra Klimczak, kierownik Samodzielnego Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Stopień doktora i dr habilitowanego uzyskała w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Tytuł profesora otrzymała w 2020 r. Doświadczenia naukowe zdobyła w kraju i w instytucjach międzynarodowych. W latach 1998-2002 współpracowała z Institute Paris-Sud sur les Cytokines INSERM U131 we Francji. W latach 2003-2009, w Cleveland Clinic, USA, brała udział w pionierskich badaniach eksperymentalnych przeszczepów wielotkankowych o przełomowym znaczeniu w medycynie rekonstrukcyjnej i transplantacyjnej.

NRozwadowska
prof. IGC PAN dr hab. n med. Natalia Rozwadowska

Dr hab. Natalia Rozwadowska prowadzi badania naukowe obszarze genetyki człowieka ze szczególnym uwzględnieniem biologii komórek macierzystych. W swoim warsztacie naukowym stosuje badania oparte na zaawansowanych technikach sekwencjonowania następnej generacji (NGS), badania in vitro poparte szeregiem technik oceniających funkcje komórek jak również badania przedkliniczne na modelach zwierzęcych. Co warte podkreślenia zgodnie z nurtem medycyny translacyjnej badania te znalazły odbicie w przeprowadzonych we współpracy z ośrodkami klinicznymi badaniach klinicznych I fazy.

ML-S

prof. dr hab. nauk medycznych, FBSE
Małgorzata Lewandowska-Szumieł

Małgorzata Lewandowska-Szumieł, prof. dr hab. nauk medycznych, FBSE kieruje Laboratorium Badawczym – Bankiem Komórek – ogólnouczelnianą jednostką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (LBBK-WUM), która uzyskała w 2016 r. uprawnienia do wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanych w trybie wyłączenia szpitalnego oraz w 2017 r. – do prób klinicznych. 

Reprezentuje interdyscyplinarne podejście do nauki. Tytuł profesora, habilitację i doktorat (z wyróżnieniem) uzyskała w naukach medycznych, jest też magistrem inżynierem technologii materiałów. 

EwaZS

 Prof. dr hab. Ewa Katarzyna Zuba-Surma 

Prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma, profesor w Zakładzie Biologii Komórki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Prof. dr hab. Ewa Zuba-Surma jest liderem grupy badawczej w Zakładzie Biologii Komórki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz kierownikiem Pracowni Biotechnologii Komórek Macierzystych w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ w Krakowie.

Prof. Zuba-Surma ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1999r., gdzie również uzyskała stopień doktora w zakresie biologii molekularnej i immunologii w 2004r. W 2005r. prof. Zuba-Surma wyjechała do USA na 4-letni staż podoktorski w Instytucie Kardiologii Molekularnej i Instytucie Biologii Komórek Macierzystych Uniwersytetu w Louisville, KY, USA. W 2009 roku wróciła do Polski i rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także uzyskała stopień dr hab. W 2020r. otrzymała tytuł profesora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej.

TomaszOldak

dr Tomasz Ołdak

Członek Zarządu Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. od 1 marca 2020 roku.

Tomasz Ołdak w 2007 roku rozpoczął pracę na stanowisku Kierownika Laboratorium w Polskim Banku Komórek Macierzystych S.A. („Spółka”). Od 2010 roku pełnił w Spółce funkcje – Dyrektora ds. Technologii, od 2013 – Dyrektora Laboratoriów Grupy Kapitałowej PBKM S.A., a w 2017 roku został Dyrektorem ds. Badań i Rozwoju. Jest także, współzałożycielem i członkiem Zarządu w spółce zależnej Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. – FamiCordTx S.A.