Wyniki

Wyniki

I edycja Konkursu „ExCELLent Grant” rozstrzygnięta!

Konkurs „ExCELLent Grant” skierowany do młodych naukowców został zakończony. Kapituła Konkursu „ExCELLent Grant w składzie: prof. Aleksandra Klimczak (przewodnicząca), prof. Ewa Zuba-Surma, prof. Małgorzata Lewandowska Szumieł oraz prof. Natalia Rozwadowska, na posiedzeniu zamkniętym dokonała oceny wniosków, które wpłynęły do I edycji Konkursu „ExCELLent Grant”. Do etapu oceny merytorycznej zostało zakwalifikowanych 15 wniosków, które zostały ocenione wg uwzględnionych w Regulaminie Konkursu kryteriów oceny:

  • osiągnięcia naukowe Kandydatki/Kandydata – maksymalnie 20 pkt.
  • jakość i ocena merytoryczna Projektu – maksymalnie 60 pkt.
  • autoprezentacja/ ocena filmu Kandydatki/Kandydata – maksymalnie 20 pkt.

Lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do uzyskania grantów naukowych wygląda następująco:

Lp. Nazwa i Jednostki Tytuł Projektu Badawczego WYNIK PUNKTACJI
1 Instytut Hematologii i Transfuzjologii  Warszawa Novel functions of PIM kinases in progenitor and mature endothelial cells associated with plasma cell myeloma 88
2 Uniwersytet Śląski w Katowicach „Ocena przydatności mezenchymalnych komórek macierzystych jako nośnika nowych pochodnych gemcytabiny” 86,75
3 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk Wrocław Zwiększenie potencjału regeneracyjnego tkanki chrzęstnej za pomocą stymulowanych FGF-2 i TGF-ß3 mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) pochodzących ze szpiku kostnego owiec 84,5

Lista rankingowa projektów, których autorzy otrzymują tytuł Finalisty oraz uzyskują Nagrody II stopnia:

Lp. Nazwa i Jednostki Tytuł Projektu Badawczego WYNIK PUNKTACJI
4 Uniwersytet Gdański Identification of serial killers among natural killer (NK) cell population 78,5
5 Warszawski Uniwersytet Medyczny Ocena wpływu fotobiomodulacji na zwiększenie potencjału regeneracyjnego krwiotwórczych komórek macierzystych. 77
6 Uniwersytet Medyczny w Łodzi An attempt to explain the pathomechanism of TCIRG1 defect in severe congenital neutropenia. 76
7 Zakład Metodologii Badań Naukowych WUM Przeciwnowotworowa terapia uzupełniająca w leczeniu raka sutka oparta o przeszczep transdukowanych szczurzych oraz ludzkich zrębowych komórek macierzystych tkanki tłuszczowej (rADSC) produkujących cytokiny z nadrodziny czynnika martwicy nowotworów (TRAIL, FasL) jednocześnie z interferonem gamma (IFN-γ). 75,75

Ze względu na małą różnicę punktów pomiędzy projektami zakwalifikowanymi na miejscu 6 i 7, Kapituła zdecydowała o przyznaniu Nagrody II stopnia również autorowi projektu umiejscowionemu na miejscu 7.

O dalszych krokach Uczestnicy oraz Jednostki poinformowani zostaną przez Biuro Konkursu „ExCELLent Grant”.