Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

ExCELLent Grant (dalej w niniejszym Regulaminie jako: Konkurs )

 

ORGANIZATOR

 • Organizatorem Konkursu jest Spółka pod firmą: Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000166106, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 669.313,50 zł opłaconym w całości, NIP 5252239973, Regon: 01745255900000 (zwana dalej: Organizatorem).
 • Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (U.2020.2094 ze zm.).
 • Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 • Celem Konkursu jest ufundowanie grantu mającego na celu wsparcie młodych naukowców

i prowadzonych przez nich badań.

 

PRZEDMIOT KONKURSU

Celem Konkursu jest wsparcie badań w ramach projektów naukowych realizowanych zwłaszcza w jednostkach prowadzących kształcenie na studiach III stopnia lub jednostkach prowadzących szkołę doktorską (dalej jako: Jednostka). Kandydatka/Kandydat za zgodą Jednostki zgłasza się do udział w Konkursie. (Kandydatka/Kandydat: doktorantka/doktorant (dalej jako: Doktorantka/Doktorant) lub osoba ze stopniem doktora (dalej: Doktor), u której w momencie zamknięcia naboru wniosków do Konkursu nie minęło więcej niż 3 lata od daty obrony pracy doktorskiej). Kandydatka/Kandydat prowadzi w Jednostce badania naukowe o tematyce zbieżnej z obszarem działania Organizatora, które obejmują zagadnienia z następujących dziedzin:

– biologia  komórek macierzystych i/lub progenitorowych,

– medycyna regeneracyjna i/lub transplantacyjna,

– terapie komórkowe i genowe

dalej jako: badania naukowe.

Badanie naukowe na potrzeby Konkursu musi być oryginalnym, opracowanym przez Kandydatkę/Kandydata badaniem [dalej: Projekt]. Projekt może stanowić rozszerzenie badań finansowanych z innych środków. Projekt musi posiadać jasno określony cel i odrębny plan badań.

Laureatką/Laureatem może zostać jedynie Kandydatka/Kandydat, której/którego Projekt otrzyma grant i tytuł ten nie przysługuje zdobywcom nagrody II stopnia.

 

MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU

 • Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Konkurs rozpoczyna się dnia 15.03.2022r., a kończy w dniu 06.10.2022 r.
 • Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane są od dnia 15.03.2022r. do dnia 31.05.2022 r. do godziny 23:59.

 

NAGRODY

W ramach Konkursu Organizator przyzna następujące nagrody:

 1. trzy nagrody główne w postaci grantów o wartości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych brutto) każdy z grantów, przyznane na rzecz Jednostki na pokrycie kosztów realizacji przez Jednostkę (z udziałem Laureatki/Laureata) zwycięskich Projektów zgłoszonych do Konkursu (zwane dalej: nagrodą główną lub grantem).
 2. trzy nagrody II  stopnia, przyznane na rzecz 3 Finalistów w postaci wsparcia finansowego udziału w szkoleniu lub konferencji lub możliwość odbycia miesięcznego stażu w laboratorium Organizatora. Wybór nagrody drugiego stopnia zależy od preferencji Finalistki/Finalisty.  Wartość nagrody drugiego stopnia nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych); nagroda II stopnia nie podlega zamianie na nagrodę pieniężną wypłacaną bezpośrednio na rzecz Finalistki/Finalisty.

 

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 • Udział w Konkursie mogą wziąć tylko pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniają jeden z poniższych warunków:
 1. są studentkami/studentami studiów III stopnia lub
 2. są słuchaczkami/słuchaczami szkół doktorskich lub
 3. są Doktorami do 3 lat od obrony pracy doktorskiej w momencie zakończenia naboru wniosków do Konkursu.
 • Kandydatka/Kandydat musi spełniać łącznie następujące warunki:
 1. nie jest laureatką/laureatem jakiejkolwiek z poprzednich edycji konkursu „ExCELLent Grant””, organizowanej przez Organizatora. (Samo uczestnictwo w poprzednich edycjach Konkursu nie stanowi przeszkody do ponownego aplikowania),
 2. prowadzi badania naukowe i posiada osiągnięcia naukowe, o których mowa w punkcie SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW podpunkt 2) lit. d w obszarach biologia  komórek macierzystych i/lub progenitorowych, medycyna regeneracyjna i/lub transplantacyjna, terapie komórkowe i genowe,
 3. zapozna się z treścią Regulaminu i zaakceptuje niniejszą treść Regulaminu Konkursu,
 4. prawidłowo, kompletnie i w terminie przewidzianym w Regulaminie wypełni i złoży wniosek (zgłoszenie do udziału w Konkursie) wraz z załącznikami przewidzianymi Regulaminem, zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie, w punkcie: SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub dzieci pracowników Organizatora, oraz innych ewentualnych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 • Udział w Konkursie oraz udostępnienie danych osobowych Kandydatek/Kandydatów niezbędnych do udziału w Konkursie jest całkowicie dobrowolne, ale wymagane dla uczestnictwa.
 • W Konkursie ogłoszonym w danym roku kalendarzowym, Kandydatka/Kandydat może być autorką/autorem tylko jednego Projektu w konkursie „ExCELLent Grant”.
 • Każdy zgłoszony Projekt może otrzymać nagrodę główną. Kandydatka/Kandydat będącą/będący autorką/autorem Projektu, który otrzymuje nagrodę główną otrzymuje osobisty tytuł Laureatki/Laureata i tym samym Kandydatka/Kandydat może zostać Laureatką/Laureatem Konkursu wyłącznie jeden raz.
 • Jednostka i Kandydatka/Kandydat składając zgłoszenie zobowiązani są potwierdzić, iż wniosek (zgłoszenie do Konkursu) jest wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza on żadnych praw osób trzecich.

 

OBOWIAZKI JEDNOSTKI I KANDYDATEK/KANDYDATÓW

Zarówno Jednostka jak i Kandydatka/Kandydat, którego Projekt został zgłoszony do Konkursu są zobowiązani przestrzegać niniejszego Regulaminu. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem z udziału w Konkursie.

Zgłoszone do Konkursu Projekty zarówno Jednostka jak Kandydatka/Kandydat zobowiązani są utrzymywać w poufności w czasie trwania Konkursu. Projekty zgłoszone do Konkursu nie mogą być przedmiotem publikacji czy jakiejkolwiek formy upubliczniania na rzecz osób trzecich.

 

PRAWA ORGANIZATORA i OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Kandydatki/Kandydatów naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności osoby, które:
 2. prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym działaniem w prawa i  interesy osób trzecich,
 3. prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Konkursu,
 4. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.
 5. Decyzja Organizatora Konkursu w tym zakresie jest ostateczna.
 6. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Jednostki i zgłoszonych Kandydatki/Kandydatów o powodach zaistniałych zmian, jak również Organizator zobowiązuje się do zachowania poufności odnośnie przekazanych danych osobowych wnioskodawcy oraz jego projektu złożonego we wniosku.
 7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
 8. ewentualne problemy techniczne, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
 9. naruszenie przez Jednostkę, Kandydatkę/Kandydata praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 10. Jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora z tytułu powyższych są wyłączone.
 11. Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Jednostek, Kandydatek/ Kandydatów lub osób trzecich za wyjątkiem tych przypadków, które są wyraźnie wymienione w Regulaminie.

 

 

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

 1. Każde zgłoszenie wymaga kompletnego wypełnienia wniosku (zgłoszenia do udziału w Konkursie), zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz złożenia wniosku poprzez generator wniosków na stronie internetowej: excellentgrant.pl. Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.excellentgrant.pl/dokumenty.  Za skutecznie złożony wniosek uznaje się wniosek, którego potwierdzenie złożenia  wpłynie  na podany przez Kandydatkę/Kandydata podczas rejestracji adres email.
 2. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki (kopie w wersji elektronicznej, w formacie pliku pdf):
 1. zaświadczenie z Jednostki – w przypadku zgłoszenia badań naukowych Doktorantki/Doktoranta, o posiadaniu statusu doktoranta, a w przypadku uczestników posiadających stopień Doktora, dokumentu potwierdzającego posiadanie tego tytułu,
 2. list rekomendacyjny ze strony Jednostki (opiekuna naukowego/ promotora) zawierający opinię o dotychczasowym przebiegu badań naukowych oraz osobie Doktorantki/Doktoranta. W przypadku Doktora, zobowiązany jest on złożyć list rekomendacyjny podpisany przez przełożonego lub innego samodzielnego pracownika naukowego, który zna dorobek naukowy oraz osobę Kandydatki/Kandydata – wytyczne do listu rekomendacyjnego stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu,
 3. promesę podpisaną przez Kierownika Jednostki o podpisaniu umowy trójstronnej o realizacji Projektu finansowanego z grantu – wzór promesy stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu,
 4. CV Kandydatki/Kandydata ze wskazaniem osiągnięć naukowych, w dziedzinach: biologia komórki, biologia molekularna, medycyna regeneracyjna/transplantacyjna, terapie komórkowe i genowe, za które uważa się poniższe (oraz możliwe inne dokonania według wskazania Kandydatki/Kandydata):
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych,
 • autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii naukowej,
 • udział w projektach badawczych prowadzonych przez jednostkę naukową Kandydatki/Kandydata lub we współpracy z innymi jednostkami naukowymi lub partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego (należy określić charakter udziału w projekcie),
 • autorstwo lub współautorstwo zgłoszenia patentowego, patentu lub wzoru użytkowego,
 • wystąpienia na konferencjach naukowych w podziale na wystąpienia ustne oraz prezentacje plakatowe,
 • nagrody i wyróżnienia w konkursach ze zbliżonych do Konkursu „ExCELLent Grant” dziedzin,
 • aktywny udział w pracach w kole naukowym,
 • udział w programach międzynarodowych realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy naukowej lub dydaktycznej między uczelniami,
 • udział w praktykach zagranicznych,
 • inne, wskazane przez Kandydatkę/Kandydata;
 1. krótki film przedstawiający sylwetkę Kandydatki/Kandydata i planowany przez niego Projekt, który chce realizować przy wsparciu grantu jaki mogłaby uzyskać Jednostka w konkursie. Wymagania dotyczące filmu: czas trwania: maks. 5 minut, format wmv, avi, mpeg2, mpeg4 lub mp4.
 2. Wniosek (zgłoszenie do Konkursu wraz z załącznikami opisanymi powyżej) należy umieścić w generatorze wniosków na stronie Konkursu pod adresem www.excellentgrant.pl w terminie do dnia 31.05.2022 r. do godz. 23:59.

 

TRYB PRZEPROWADZENIA KONKURSU, WYŁONIENIE ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW i  LAUREATEK/LAUREATÓW i FINALISTEK/ FINALISTÓW KONKURSU

1) Złożone wnioski ocenia Kapituła Konkursu pod kierunkiem Przewodniczącej Kapituły.

2) Wniosek oceniany będzie w 2 etapach: formalnym i merytorycznym.

Ocena formalna obejmuje ocenę pod kątem prawidłowego wypełnienia wniosku wraz z załącznikami, a także ocenę pod kątem kompletności wniosku i załączników do wniosku. Biuro Konkursu dokona oceny formalnej wniosków wraz z załącznikami do 14 dni roboczych, liczonych od dnia zakończenia przyjmowania wniosków.

Wnioski, które spełnią kryteria formalne zostaną poddane ocenie merytorycznej. Organizator poinformuje Jednostkę oraz Kandydatkę/Kandydata o wynikach formalnej oceny wniosków w formie mailowej.

 1. Ocena merytoryczna obejmie wyłącznie wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. Czas merytorycznej oceny wniosków uwzględniony będzie w terminarzu prac Kapituły Konkursu. Kapituła Konkursu będzie oceniać wnioski biorąc pod uwagę następujące kryteria :
 • osiągnięcia naukowe Kandydatki/Kandydata – maksymalnie 20 pkt.
 • jakość i ocena merytoryczna Projektu – maksymalnie 60 pkt.
 • autoprezentacja/ ocena filmu Kandydatki/Kandydata – maksymalnie 20 pkt.
  • Trzy nagrody główne zostaną przyznane wnioskom, które uzyskają najwyższą punktację (miejsca 1-3). Kapituła Konkursu przyzna nagrody główne, a Kandydatki/Kandydaci będący ich autorkami/autorami otrzymają tytuł osobisty Laureatki/Laureata Konkursu. W sytuacji uzyskania przez dane wnioski takiej samej liczby punktów o pozycji rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych z merytorycznej oceny projektu. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo przyznania maksymalnie 3 nagród głównych.

Kandydatkom/Kandydatom zgłoszonym w ramach wniosków, które uzyskają punktację dającą miejsca 4-6, przyznane będą nagrody II  stopnia i zostają oni  Finalistkami/Finalistami Konkursu.

Kandydatki/Kandydaci, objęci wnioskami na rzecz których przyznano nagrody II stopnia zostaną również wpisani na listę rezerwową i jeżeli Jednostka/ Laureatka/Laureat,  którym przyznano nagrodę główną zrezygnuje z realizacji nagrodzonego Projektu lub nie podpisze Umowy o realizację grantu, wówczas nagroda główna zostanie przyznana Projektowi z listy rezerwowej, który otrzymał najwyższą liczbę punktów. Autor takiego wniosku uzyskuje tym samym prawo do tytułu Laureatki/Laureata Konkursu.

 • Informacje o wynikach Konkursu publikowane będą na stronie excellentgrant.pl dnia 01.08.2022r.  Jednostka będzie informowana o wynikach pocztą elektroniczną na adres email podany we wniosku, jak również listem poleconym, wysłanym za potwierdzeniem odbioru.
 • Organizator podejmie jedną próbę kontaktu opisaną w pkt. 4 powyżej.
 • W przypadku odmowy przyjęcia nagrody, niemożności skontaktowania się z Jednostką lub zaistnienia okoliczności, o których mowa w punkcie 7 poniżej, Organizator jest zwolniony z obowiązku realizacji nagród.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania/wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Jednostki lub Laureatki/Laureata, a w szczególności w przypadku:
 1. braku podania prawidłowych danych kontaktowych email,
 2. braku podpisania umowy trójstronnej z przyczyn leżących po stronie Jednostki lub Laureatki/Laureata,
 3. braku podpisania umowy pomiędzy Organizatorem, a Finalistką/Finalistą odnośnie nagrody II stopnia ( w przypadku wyboru szkolenia/konferencji),
 4. wystąpienia zmiany danych wskazanych we wniosku,
 5. odmowy odbioru nagrody wyrażonej przez Jednostkę lub Laureatkę/Laureata lub Finalistkę/ Finalistę,
 6. usterek technicznych i innych zjawisk losowych,
 7. przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią,
 8. zrzeczenia się prawa do nagrody przez Jednostkę lub Laureatkę/Laureata lub Finalistkę/ Finalistę.
 • Jednostka i Laureatka/Laureat ponoszą ewentualne koszty związane z udziałem w Konkursie i uzyskaniem nagrody, w szczególności ewentualne zobowiązania podatkowe, z zastrzeżeniem zdania następnego. W celu zapewnienia możliwości odprowadzenia przez Organizatora podatku dochodowego od osób fizycznych od nagrody II stopnia w postaci dofinansowania udziału – Finalistki/Finalisty w szkoleniu lub konferencji, wartość nagrody podlega ubruttowieniu, co oznacza, że pod pojęciem wartości przyznanej nagrody, o której mowa w punkcie: NAGRODY, podpunkt 2, należy rozumieć zarówno wartość dofinansowania kosztu uczestnictwa Finalistki/Finalisty w wybranym wydarzeniu, jak i wartość podatku należnego z tego tytułu.
 • Finalistka/Finalista otrzymujący nagrodę II stopnia oświadcza, że udział w Konkursie i przyjęcie nagrody nie jest dokonywane w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
 • Finalistka/Finalista w przypadku wyboru jako nagrody II stopnia w postaci udziału w szkoleniu lub konferencji zobowiązuje się do zawarcia umowy z Organizatorem dotyczącej warunków i terminów finansowania takiego udziału, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Regulaminu. Wybrane szkolenie/konferencja nie może odbywać się później niż do dnia 15.09.2023. W przypadku wskazania szkolenia/konferencji, której data przekracza wskazany termin nagroda II stopnia przepada.

 

TRYB FINANSOWANIA GRANTÓW

 • Nagrody główne tj. granty w postaci środków finansowych przekazywane są Jednostce na wniosek Kapituły Konkursu, po podpisaniu umowy trójstronnej, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu. Środki finansowe zostaną przekazane na konto Jednostki, w formie przelewu w terminie do 14 dni od podpisania trójstronnej Umowy pomiędzy Jednostką, Organizatorem i Laureatką/ Laureatem w przedmiocie uruchomienia grantu i jego wydatkowania i rozliczenia (dalej: Umowa Trójstronna).
 • Jednostka i Laureatka/Laureat zobowiązani są:
 1. do podpisania Umowy Trójstronnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, liczonych od daty ogłoszenia wyników Konkursu,
 2. do realizacji prac badawczych wskazanych w Projekcie.
  • Brak zawarcia Umowy Trójstronnej lub brak realizacji prac badawczych w Projekcie równoznaczny jest z rezygnacją z nagrody głównej.
  • Kwota grantu w całości ma być przeznaczona na wydatki określone w punkcie WARUNKI FINANSOWANIA PROJEKTU niniejszego Regulaminu. Jednostka zobowiązana jest rozliczyć się z wydatkowania przyznanego grantu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie. W przypadku niespełnienia warunków opisanych w punkcie 5) poniżej, nierozliczenia się z grantu, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej, albo uznania przez Kapitułę Konkursu, że środki finansowe przyznane na rzecz Projektu w ramach grantu zostały wydatkowane nieprawidłowo, Jednostka zobowiązana jest do zwrotu grantu w całości na rzecz Organizatora, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zwrotu grantu.
  • Projekt realizowany jest w terminie 12 miesięcy od daty otrzymania środków finansowych na jego realizację. Po zakończeniu realizacji Projektu w terminie 60 dni Laureatka/Laureat zobowiązany jest do złożenia raportu końcowego przesyłając go na adres mailowy excellentgrant@pbkm.pl.
  • Laureatka/Laureat zobowiązany jest do dostarczenia w terminie do 24 miesięcy od daty otrzymania środków finansowych manuskryptu pracy opublikowanej lub zaakceptowanej do druku w czasopiśmie z listy JCR. Manuskrypt pracy lub potwierdzenie przyjęcia pracy do druku należy przesłać na adres mailowy: excellentgrant@pbkm.pl.
  • Organem podejmującym decyzję o przyjęciu rozliczenia grantu jest Kapituła Konkursu.

 

REALIZACJA PRAC BADAWCZYCH

Prace badawcze opisane w Projekcie będą realizowane w Jednostce lub jednostce współpracującej, za zgodą przełożonych Laureatki/Laureata, zgodnie z Umową Trójstronną. Na wniosek Jednostki lub Laureatki/Laureata, Organizator może nieodpłatnie udostępnić własne laboratorium i aparaturę badawczą w zakresie uzgodnionym z Laureatką/Laureatem oraz Jednostką  w formie pisemnej.

 

WARUNKI FINANSOWANIA PROJEKTU

Grant musi być w całości przeznaczony na finansowanie prac badawczych opisanych w Projekcie. Za finansowanie prac badawczych opisanych w Projekcie, Organizator uznaje przeznaczenie kwoty grantu na poczet kosztów kwalifikowanych prac badawczych opisanych w Projekcie. Rozliczenia prawidłowości wydatkowania środków z nagrody głównej (grantu) dokonuje Kapituła Konkursu na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

Kosztami kwalifikowalnymi prac badawczych opisanych w Projekcie są:

 1. Koszty niezbędne do realizacji celów prac badawczych opisanych w Projekcie;
 2. Koszty poniesione w okresie realizacji prac badawczych opisanych w Projekcie;
 3. Koszty faktycznie poniesione (zaewidencjonowane);
 4. Koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją prac badawczych opisanych w Projekcie, z zastrzeżeniem, że wysokość kosztów pośrednich, należnych jednostce macierzystej wynosi do 15% wartości grantu tj. do 15 000 zł;

Kwalifikowanymi kosztami bezpośrednimi prac badawczych opisanych w Projekcie są w szczególności:

 1. Wynagrodzenie wypłacone Laureatce/Laureatowi na podstawie umowy o pracę (w ramach dodatków przewidzianych kodeksem pracy, ew. także regulaminem Jednostki) lub w ramach umowy cywilno-prawnej zawartej z Jednostką, do wysokości 36 000 zł brutto,
 2. Koszty sprzętu, oprogramowania, aparatury badawczej (np. zakup, najem, dzierżawa, leasing) wykorzystywanych podczas prac badawczych,
 3. Koszty podróży służbowych związanych z prowadzonymi pracami badawczymi,
 4. Koszty publikacji wyników prac badawczych opisanych w Projekcie,
 5. Koszty materiałów i odczynników niezbędnych do prowadzenia prac badawczych opisanych w Projekcie,
 6. koszty usług obcych niezbędnych do realizacji prac badawczych opisanych w Projekcie.

Po zakończeniu realizacji prac badawczych opisanych w Projekcie ewentualna aparatura naukowo-badawcza, urządzenia i oprogramowanie zakupione w ramach prac badawczych opisanych w Projekcie pozostają własnością Jednostki, a za sposób ich zagospodarowania odpowiedzialny jest kierownik Jednostki.

Nie przewiduje się uznawania za koszty kwalifikowane prac badawczych (Projektu) finansowanych grantem  kosztów wynagrodzeń osób innych niż Laureatka/Laureat.

Grant, zarówno w całości jak i w części, nie może zostać przeznaczony na poczet reklamy lub promocji PBKM albo jego działalności.

 

PRAWA AUTORSKIE, DOSTĘP DO WYNIKÓW, ZACHOWANIE POUFNOŚCI

 1. Kandydatka/Kandydat biorąc udział w Konkursie potwierdza, że przysługują jej/mu w całości prawa autorskie (osobiste) do opracowanych badań naukowych. Autorskie prawa majątkowe podlegają zapisom umowy dotyczącej zatrudnienia w Jednostce i regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej obowiązującego w Jednostce.
 2. W związku z przyznaniem Jednostce grantu na Projekt, Organizatorowi nie przysługują żadne prawa własności intelektualnej, prawa własności przemysłowej, know-how lub inne wartości gospodarcze, zarówno do Projektu, jak i do jego wyników czy publikacji.
 3. Jednostka i Laureatka/Laureat zobowiązują się zapewnić Organizatorowi dostęp do pełnej treści publikacji, stanowiących efekt  realizacji  Projektu,   wykazanych  w raporcie końcowym (poprzez nieodpłatne udostępnienie egzemplarza (lub kilku egzemplarzy) publikacji wyłącznie celem wykazania przez Jednostkę i Laureatkę/Laureata potwierdzenia wykonania projektu i wydatkowania grantu zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie i Regulaminie, na zasadach określonych w Umowie Trójstronnej.
 4. Laureatka/Laureat lub Jednostka (w zależności komu przysługują prawa autorskie) zobowiązuje się zamieścić w każdej publikacji i opracowaniu będącym wynikiem prac badawczych nad Projektem, informację o następującej treści:  „Sfinansowano w ramach Konkursu „ExCELLent Grant” edycja 2022 organizowanego przez PBKM S. A. Grupa FamiCord” lub w przypadku publikacji anglojęzycznych „Funded by „ExCELLent Grant” edition 2022 supported by PBKM S.A. FamiCord Group”.
 5. Organizator Konkursu zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje przekazane przez Jednostkę, Kandydata na temat Projektu, prac badawczych nad Projektem z wyłączeniem informacji niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu oraz promocji Konkursu.

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REGULAMINU

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej Organizatora pod adresem excellentgrant.pl, z zastrzeżeniem sytuacji, w których nastąpi awaria strony. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Konkursu.
 4. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Jednostkę oraz Kandydatki/Kandydatów drogą elektroniczną na wskazane we wniosku adresy email oraz umieszczając odpowiednie informacje na stronie Organizatora.
 5. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator będzie dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości ugodowego rozwiązania, właściwy będzie sąd powszechny ze względu na siedzibę Organizatora.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

ZAŁĄCZNKI

Załącznik nr 1 Wzór wniosku

Załącznik nr 2 Umowa nr …… o realizację i finansowanie projektu badawczego, który uzyskał finansowanie w ramach Programu Grantowego „ExCELLent Grant”

Załącznik nr 3 Wytyczne do listu rekomendacyjnego

Załącznik nr 4 Promesa

Załącznik nr 5 Umowa z Finalistą

Załącznik nr 1 Wzór Wniosku

 

WNIOSEK

Nazwa i Jednostki
Adres korespondencyjny Jednostki
Adres email Jednostki
Nazwisko i imię Kandydatki/Kandydata
Email kontaktowy Kandydatki/Kandydata
Tel kontaktowy Kandydatki/Kandydata
Imię i nazwisko opiekuna naukowego/promotora w przypadku Doktoranta
Imię i nazwisko przełożonego w przypadku Doktora
Tytuł projektu/akronim:
Obszar badań:
Opis (do 6000 znaków ze spacjami ) w języku polskim lub angielskim zawierający:

– cel naukowy projektu (opis problemu do rozwiązania, stawiane pytania lub hipotezy badawcze);

– znaczenie projektu (dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej);

– koncepcję i plan badań (ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych, analiza ryzyk);

– metodykę badań (sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach);

– wykaz literatury dotyczącej problematyki projektu (spis literatury przedstawiający pozycje uwzględnione w opisie projektu, zawierające pełne dane bibliograficzne).

 

Czy zgłoszony wniosek jest rozszerzeniem innego Projektu? Proszę uzasadnić podjęcie badań zaplanowanych w ramach Konkursu „ExCELLent Grant”.
Kosztorys ze wskazaniem następujących kategorii: materiały i odczynniki, aparatura, prace zlecone, wynagrodzenie, koszty publikacji, koszty konferencji, koszy pośrednie (do 15%)

 

 Oświadczenie RODO

  Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z warunkami Konkursu i je akceptuję

 

………………………………………..                                                                   …………………………….

Podpis kierownika Jednostki                                                                     Podpis Kandydata