Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Nie ma tutaj odpowiedzi na pytanie, które Cię nurtuje? Napisz do nas na

Po wypełnieniu wniosku oraz załączeniu potrzebnych dokumentów należy zaakceptować Regulamin Konkursu i kliknąć przycisk „Aplikuj”. Potwierdzenie złożenia wniosku zostanie wysłane na wskazany we wniosku adres email. Jeśli nie otrzyma Pani/Pan potwierdzenia prosimy o sprawdzenie folderu „Spam”.

Program „ExCELLent Grant” skierowany jest do młodych naukowczyń i naukowców, którzy prowadzą zaawansowane badania nad biologią komórki, biologią molekularną, medycyną regeneracyjną czy terapiami genowymi.

Tak. Program skierowany jest do doktorantów [3-4 rok studiów doktorskich] oraz doktorów do 3 lat od daty obrony pracy doktorskiej.

Tak, jeśli jest Pan/Pani na 3-4 roku studiów doktoranckich lub od daty obrony Pani/Pana doktoratu nie minęło więcej niż 3 lata.

Laureatka/Laureat zobowiązani są do rozliczenia projektu i przesłania rozliczenia projektu wraz z raportem końcowym na adres biura Konkursu Grantowego. Co więcej, obowiązkiem Laureata/Laureatki jest dostarczenie do Organizatora potwierdzenia przyjęcia do druku w recenzowanym czasopiśmie z listy filadelfijskiej przynajmniej 1 publikacji oryginalnej nie później niż 24 miesiące od daty rozpoczęcia realizacji prac badawczych opisanych w Projekcie. Niewywiązanie się Laureata z tego zobowiązania będzie skutkować koniecznością zwrócenia uzyskanego finansowania.

Nie, zgłoszenia grupowe nie są akceptowane.

Kwota grantu musi być w całości przeznaczona na finansowanie prac badawczych opisanych w Projekcie. Za finansowanie prac badawczych opisanych w Projekcie, Organizator uznaje przeznaczenie nagrody głównej na poczet kosztów kwalifikowanych prac badawczych opisanych w Projekcie. Szczegółowe kryteria kosztów opisane są w Regulaminie Konkursu.

Wszelkie kłopoty związane z aplikacją do Konkursu „ExCELLent Grant” proszę zgłaszać na adres mailowy excellentgrant@pbkm.pl

Tak, pod warunkiem złożenia wniosku wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami.

Tak, warunkiem wypłaty nagrody jest podpisanie umowy trójstronnej pomiędzy Laureatem/Laureatką, Instytucją macierzystą a PBKM. Wzór umowy jest dostępny w zakładce „Dla uczestników

Dokumenty powinny być złożone albo w języku polskim albo w języku angielskim. Język powinien być jednolity dla wszystkich dokumentów.

Promesa powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania jednostki i mające pełnomocnictwo do podpisywania umów w jej imieniu.

Kandydatki/ Kandydaci, których wnioski nie przeszły oceny formalnej zostaną o tym poinformowani drogą mailową do dnia 15.06.2022

Nie, posiadanie polskiego obywatelstwa nie jest konieczne.

Informacja o wynikach zostanie podana do dnia 1.08.2022